Ozurgeti theatre.

Georgia: Trilogy Ekvtime’s 156th season opened in Ozurgeti Theater

Georgia: Trilogy Ekvtime’s 156th season opened in Ozurgeti Theater

The 156th season of a trilogy- 'Ekvtime' opened in Ozurgeti Theater. It was opened with the support of ‘Thea Tsulukiani’-…

8 months ago